האסון האקולוגי כבר כאן

המפעל לטיפול בפסולת רעילה, של "החברה לשירותי איכות הסביבה", הממוקם ברמת חובב, קולט 25% מכלל הפסולת הרעילה בישראל. נתון זה זו מתייחס לכמות הידועה למשרד לאיכות הסביבה. חלק גדול מן הפסולת הזו מגיעה ממפעלים בנגב.
25% אלה, המהווים 100,000 טון, מהם כ-20-25 אלף טון הם פסולת אורגנית המועברים אל מתקן השריפה הצמוד למפעל לטיפול בפסולת רעילה, אולם אין ספק כי בישראל מיוצרת כמות העולה בהרבה על האומדנים הללו.
הפסולות מטופלות במגוון שיטות : ניטרול, העברת פסולת אורגנית לאתר השריפה, ייצוא למדינות המורשות לקבל פסולת זו ועוד. ברור כי אם לא היה קיים בישראל המפעל לטיפול בפסולת רעילה, גם אותם 25% המגיעים אליו, היו מגיעים גם הם אל מי התהום, לנחלים, לים, לשטחים הפתוחים או לחצרות המפעלים.
מכלל הפסולת הטמונה בשטח המפעל ברמת חובב, כ- 200,000 – 300,000 טון פסולת רעילה הומלצו לעבור תהליך ייצוב-מיצוק במסגרת השיקום.
בנובמבר 2003, במסגרת תכנית לשיקום האתר, אישרה ממשלת ישראל תקציב תמיכה של כ- 8 מליון שקלים להקמת מתקן ייצוב-מיצוק לשיקום. במקביל, הגישה "החברה לשירותי איכות הסביבה" תכנית להרחבת המפעל שבה מוקמת בימים אלה, מטמנה שתספק את צרכי התעשיה ל10 השנים הבאות. בצידה מתוכנן לקום מפעל ייצוב –מיצוק שיטפל האנאורגנית לפני הטמנתה. עלות ההשקעה היא כ-54 מליון שקלים מתוכם כ- 40 עד 45 מליון שקלים מתקציב "החברה לשירותי איכות הסביבה".
נכון להיום, מעכב משרד האוצר את התקציב להקמת המתקן שיטפל בפסולת הישנה, ולכן גם הקמת המתקן לטיפול בפסולת המגיעה באופן שוטף אינינו מקודם. הקמת שני מפעלים משוללת כל הגיון כלכלי ויש לאחד את המתקנים שמטרתם זהה.

דחיפות הקמת המתקן רבה משום שחצר המפעל לא יוכל להכיל כל פסולת רעילה נוספת מעבר לשנה אחת בלבד. פרק הזמן הדרוש להקמת המתקן הוא כשנתיים. התעשייה בישראל עלולה למצוא את עצמה במצב בו אין מקום הטמנה לפסולת רעילה ומסוכנת.
אין ספק כי ממשלת ישראל, נוהגת בחוסר אחריות משווע גם בתחום זה. במידה ולא יוקם לאלתר המתקן לטיפול בפסולת ולא יתוכנן אתר נוסף בישראל, עלול להיגרם אסון אקולוגי שלא ניתן לחזות את תוצאותיו והזיהום שיווצר בכל רחבי המדינה, במי התהום, בקרקע, בחופי הים יהיה דומה לזיהום בנחל הקישון.
עמותת נגב בר-קיימא קוראת לממשלת ישראל ובעיקר למשרד האוצר לפעול מיד לסילוק האיום האקולוגי על ישראל בכלל ועל הנגב בפרט. ותעביר לאלתר את התקציב הדרוש להקמת המתקן לטיפול בפסולת הרעילה לפני שיהיה מאוחר מדי.
 
פרטים: בלהה גבעון מנהלת עמותת נגב בר-קיימא: 058-8483600
פרסום ראשון :01/10/2007 09:50:53
עדכון אחרון :26/08/2009 09:52:35
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה